IYOLO ENGLISH

098.799.4561 0936292319

Phân biệt must và have to

17/Jan/2021 Lượt xem:908

Phân biệt must và have to

Must và have to cùng một ý nghĩa về ngữ pháp. Nhưng trong thực tế nó lại khác nhau thuộc về ngữ cảnh. Nó khá dễ phân biệt với nhau, thường gặp trong các bài thi nên chúng ta phải tìm hiểu.

Phân biệt:

  • 1.You must stop using your phone. (dùng để ra lệnh).
  • 2.You have to stop using your phone.(dùng để đưa ra lời khuyên)

Khác nhau:

  • Must: cần/phải làm do người nói áp đặt ý chí lên người nghe hoặc chính bản thân.
  • Have to: cần phải làm, do các yếu tố chủ quan từ bên ngoài tác động vào.

Trường hợp đặc biệt:

  • Ở quá khứ: phải dùng have to do must ko có dạng quá khứ.
  • Không cần làm: don’t/didn’t /doesn’t have to.

Vd:

I must study harder because. I want to become a good student. (Tôi phải học hành chăm chỉ hơn. Vì tôi muốn trở thành một học sinh tốt).

  • Tôi tự muốn, tự bản thân tôi nhận ra điều này.

I have to study harder because my parents want me to become a good student. (Tôi  phải học hành chăm chỉ hơn. Vì phụ huynh muốn tôi trở thành học sinh giỏi.)

  • Tôi bị phụ huynh áp đặt. bản thân tôi vẫn muốn là một học sinh không tốt.

You don’t have to drink wine. We have water. (Mày không cần uống rượu. Chúng ta có nước lọc mà).

  • Trường hợp đặc biệt ở trên

I had to leave at 6 since. I didn’t want to be late. (Tôi đã rời đi lúc 6 giờ. Bởi vì tôi không muốn đi trễ).

  • Must không có quá khứ nên phải dùng had to trường hợp đặc biệt

Bài tập phân biệt must và have to

1.You really......... work harder if you want to pass that wxxamination.

2.Last night Don suddenly became ill. We...... call the doctor.

3.Tom may.............go away next week.

4.Wê couldn't repair the car ourselves. We......... take it to a garage.

5.When you come to London again, you...........come and see us.

Bài viết liên quan: