IYOLO ENGLISH

098.799.4561 0936292319

Phân loại động từ trong tiếng anh

18/Sep/2020 Lượt xem:657

Phân loại động từ trong tiếng anh

  1. ACTION VERBS

ĐỘNG TỪ HÀNH ĐỘNG Những từ nói về người hoặc vật

làm gì được gọi là động từ hành động

Ex: The boy often plays football

  1. THE SPECIAL VERB “BE” ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT “BE’’

Không phải tất cả động từ đều chỉ hành động. Động từ “BE’’ đặc biệt bởi vi nó cho biết người nào đo hoặc vật nào đó như thế nào. Nó chỉ 1 trạng thái vì thế nó được gọi là động từ trạng thái

AM / IS/ARE/ WAS/ WERE/ WIL BE

  1. MAKING THE SUBJECT & VERBS AGREE

TƯƠNG HỚP GIỮA CHỦ TỪ & ĐỘNG TỪ

Động từ trong mỗi 1 câu phải tương hợp với chủ từ. Chủ từ chỉ người, nơi chốn hoặc vật được nói đến trong câu. Nếu

chủ từ là số ít thì động từ ở số ít và ngược lại

  1. VERBS TENSES

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Thì của động từ cho biết thời gian cỉa hành động. Thì của động từ có thể diễn tả thời gian ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai (hành động Đã – Đang – Sẽ xảy ra)

  1. IRREGULAR VERBS ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC

Một số động từ không thành lập thì quá khứ bằng cách thêm ED vào sau động từ chính. Cách viết

của chúng khác hẳn ở thì quá khứ. Những động từ này là động từ bất qui tắc

  1. MAIN& HELPING VERBS

ĐỘNG TỪ CHÍNH VÀ TRỢ ĐỘNG TỪ

Động từ chính là động từ quan trọng nhất trong câu. Trợ động từ cùng tham gia với động từ chính để cho ta biết thêm về hành động được diễn tả bởi hành động chính

  1. CONTRACTION DẠNG RÚT GỌN

Là dạng kết hợp giữa 2 từ. Một dấu (‘) – thay thế cho mẫu tự hoặc các mẫu tự thiếu

Ex: the books were not there

= the books weren’t there

  1. EXACT VERBS

ĐỘNG TỪ CHÍNH XÁC

Có nhiều động từ diễn tả cùng 1 hành động dù cho chỉ một số chúng phù hợp cho các tình huống đặc biệt. Những động từ này làm cho việc mô tả thêm phần mượt mà, chính xác hơn